Tag Archives: złoże

Złoże artezyjskie a subartezyjskie

Pozyskiwanie energii geotermalnej polega głównie na wykorzystywaniu wspomnianych par i wód geotermalnych, wydobywanych otworami wiertniczymi. W zależności od ciśnienia, kształtu zbiornika i rzeźby powierzchni terenu wyróżnia się złoża artezyjskie oraz subartezyjskie.

Złoże artezyjskie – złoże charakteryzujące się samoczynnym wypływem wody geotermalnej (podniesienie słupa wody ponad powierzchnię terenu) po wykonaniu odwiertu, co ma związek z występowaniem warstw wodonośnych pod ciśnieniem hydrostatycznym.

ozegeo3Rys. Niecka artezyjska. 1- wody artezyjskie, 2-warstwa nieprzepuszczalna, 3-wychodnia zasilana wodą deszczową, 4-studnia artezyjska, 5- poziom równowagi hydrostatycznej, 6-studnia subartezyjska, 7-źródło artezyjskie

Złoże subartezyjskie – w strefach niższych ciśnień hydrostatycznych słup wody geotermalnej w otworze nie przekracza powierzchni terenu. Woda jest eksploatowana (podnoszona) przez otwór produkcyjny przy zastosowaniu urządzeń wydobywczych (najczęściej są to agregaty pompowe zapuszczone do otworu).

Źródło:
– instsani.pl

Wykorzystanie energii geotermalnej

Obecnie wykorzystuje się przede wszystkim ciepło zgromadzone w złożach wód i par geotermalnych będących nośnikami ciepła na powierzchnię terenu. Zbiorniki te, eksploatowane głównie z głębokości do czterech tysięcy metrów, zbudowane są ze skał charakteryzujących się wysokimi parametrami porowatości, szczelinowatości oraz … read more